Son Eklenenler
Elazığ, huzurun başkenti
Yerel - ...
Çoban: Zamana ihtiyacımız var
Yerel - ...
Protokol toplantıya katılacak
Yerel - ...
Miniklere eğitim verildi
Yerel - ...
Miniklere eğitim verildi
Yerel - ...
DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ - 8. BÖLGE ELAZIĞ
Tarih:     06.06.2013 17:23:23
Kategori: İlanlar
Okunma: 457 defa okunmuştur
Facebookta paylaş
Twitterda paylaş

DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ - 8. BÖLGE ELAZIĞ

 

ELAZIĞ İLİNDE TARİHİ KEHLİ KÖPRÜSÜ İLE MADEN İLÇESİNDEKİ TARİHİ DUTPINAR KÖPRÜLERİNİN RESTORASYONU İŞİ

İhale Kayıt Numarası: 2013/68809

1- İdarenin

a) adresi: T.C.K 8. Bölge Müd. Zübeyde Hanim Cad. Kültür Mah. No: 73 23100

b) Telefon ve faks numarası: 4242375991 – 4242388194

c) Elektronik posta adresi (varsa): bol08@kgm.gov.tr

2- İhale konusu yapım işinin niteliği, türü ve miktarı: 42.35 m uzunluğunda 3 açıklıklı köprü ile 20.15 m. uzunluğunda tek açıklıklı köprü restorasyonu Tarihi Taş Yığma Kargir Yapıda Korkuluk, Korniş, Radye Temel, Döşeme, Tempan Duvarı ve Kemer Onarım İşleri

3- İhalenin / Yeterlik Değerlendirmesinin:

a) Yapılacağı yer: KARAYOLLARI 8. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ İHALE SALONU

b) Tarihi ve saati: 20.06.2013 - 10:00

 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1 Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da esnaf ve sânatkar odası Belgesi.

4.1.1.1 Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sânatkar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2 Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.

4.1.2 Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

4.1.2.1 Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

4.1.2.2 Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

4.1.3 Bu Şartnamenin 10 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin taahhütname,

4.1.4 Bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu.

4.1.5  Bu Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar.

4.1.6 İhale Konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.7 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması veya her iki ortağında mühendis veya mimar olması ve belgelenmesi halinde ise tüzel kişiliğe %50-%50 ortak olmaları, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve ilan tarihinden önce kurdukları veya ortak olduklarını gösteren belge.

4.1.8 Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1 Teklif edilen bedelin %10’undan az olmamak üzere, istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayri nakdi kredisini ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösteren banka referans mektubu

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1 İş deneyimi olarak, istekli tarafından teklif edilen bedelin 80 oranında, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi istenir.

4.3.2 Organizasyon Yapısı ve Personel durumuna İlişkin Belgeler

4.3.2.1 Anahtar Teknik Personel

En az 5 yıl deneyimli olması koşulu ile 1 adet mimar veya İnşaat Mühendisi anahtar teknik personel olarak istenmekte olup, bu personelin ihale tarihinden önce işe alınmış ve ihale tarihi itibariyle isteklinin bünyesinde bulunuyor olması şartlarının aranması zorunludur. Anahtar teknik personelin benzer iş olarak değerlendirilen işlerde çalıştıklarını kanıtlayan belgeleri sunmaları zorunludur.

Bu personelin isteklinin bünyesinde bulunduğu hususu ise, ilgili adına prim ödendiğini gösteren SGK onaylı belgeler ile tevsik edilir. Anahtar Teknik personel olarak gösterilen personel, aynı zamanda teknik personel olarak ihale konusu işte istihdam edilemez.

Anahtar teknik personel olarak bildirilen mimar ve mühendisler, aday ve isteklinin bünyesinde çalıştıklarına ve ihale konusu işte isteklinin anahtar teknik personel olarak çalışacaklarına ilişkin yazılı beyanlarını verirler. (Standart Form KTB 31/U, KTB 32/U, KTB 33/U)

4.3.2.2 Teknik Personel

 

1 ad. Şantiye Şefi Mimar / Y. Mimar En az 5 yıl Deneyimli*

1 ad. Şant. Şef. Yrd. İnşaat Müh. / İnşaat Y. Müh. En az 5 yıl Deneyimli*

1 ad. Alet Operatörü Harita Teknikeri Konusunda en az 5 yıl Deneyimli

 

*İhale konusu işte taahhüt edilerek çalıştırılması öngörülen mimarlar ve mühendisler için en az 5 yıl deneyimli olmaları zorunlu olup, miktarına ve oranına bakılmaksızın restorasyon konusunda iş deneyim belgesi sahibi olması veya ihale ilan tarihinden en az 5 yıl önce konuda yüksek lisans yapmış olması şartı aranır.

Teknik personel taahhütnamesi verilmesi yeterlidir. (Standart Form KTB 45/U)

4.3.3 Makine ve diğer ekipmanlar

1 adet Ekskavatör

1 adet Damperli Kamyon

1 adet Taş Kesme Makinesi

1 adet Betonyer (Harç Karma Makinesi)

1 adet Kompresör (Kırıcı ve Delici Ekipmanı ile)

1 adet Kaynak Makinesi ve Ekipmanı

1 adet Vinç

yukarıda belirtilen makinelerin işin süresi boyunca işyerinde bulundurulması ve çalıştırılması zorunludur.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak, “1. Grup Korunması Gerekli Kültür Varlığı Olarak Tescil Edilmiş ve Restorasyon Uygulama Projeleri Koruma Bölge Kurulunca onaylanmış olan uygulamasında taşıyıcı kemer restorasyonu bulunan taş kemer köprü, su kemeri, cami veya kervansaray vb. kargir yapılara ait esaslı onarım niteliğinde yapılmış restorasyon uygulamaları işleri kabul edilecektir. İsteklilerin iş deneyim belgesi ile birlikte restorasyonunu yaptığı tarihi esere ilişkin Koruma Bölge Kurulu kararını da sunmaları zorunludur.” İhale konusu iş veya benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri diplomaları kabul edilmeyecektir.

5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6- ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7- İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 275 (İkiyüz yetmiş beş) Türk Lirası karşılığı Karayolları 8. Bölge Müdürlüğü Sanat Yapıları Başmühendisliği adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olan isteklilerin kendisinin veya temsilcilerinin, ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8- Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar KARAYOLLARI 8. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞI TOPLANTI SALONU / ELAZIĞ adresine elden teslim edilebileceği gibi,  aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

12- Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptal edilmesinde İdare serbesttir.

13- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif veremezler.

14- İhalede, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümleri uygulanmayıp, Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kanunu Kapsamındaki Kültür Varlıklarının Rölöve, Restorasyon, Restitüsyon Projeleri, Sokak Sağlıklaştırma, Çevre Düzenleme Projeleri ve Bunların Uygulamaları İle Değerlendirme, Muhafaza, Nakil İşleri ve Kazı Çalışmalarına İlişkin Mal ve Hizmet Alımlarına Dair Yönetmelik esasları uygulanacaktır.

Yorumlar (0)
 

Henüz yorum yapılmamış! İlk yorumu sen yapCopyright ©2012 Birlik Medya Elmar Yazılım Haber Sistemi
Aktif: 18  Ziyaretçi
Toplam: 1289188  Ziyaretçi

Birlik Haber Gazete Yeni Çağ Fırat Nurhak Uluova Turan